UKK — Usein kysytyt kysymykset

Olemme koonneet listan usein toistuvista kysymyksistä, joihin olemme törmänneet matkan varrella. Kysymyksiä vastauksineen lisätään sitä mukaan kun niitä ilmenee.

Suomessa ei tällä hetkellä ole muita eläinten hyvinvoinnista kertovia riippumattomia merkkejä.

Eläinten hyvinvointiin panostavilla ja sitä kehittävillä toimijoilla on Suomessa ollut viimeiset kuusi vuotta käytössä WelfareQuality-järjestelmä ja siitä kertova sertifikaatti. Kyseinen järjestelmä mittaa eläinten hyvinvointia tilalla, mutta ei kerro kuluttajalle esimerkiksi pito-olosuhteista. WQ-auditointi voidaan tehdä kaiken tyyppisille tiloille ja tulos voi vaihdella huonosta hyvään. Pito-olosuhteista kertoo markkinoilla tällä hetkellä lähinnä termi ”vapaa”, mikä on eri toimijoilla määritelty eri tavoin.

ELVI on kaikille toimijoille samat vaatimukset asettava, riippumaton merkki. Sen lisäksi, että eläinten hyvinvointia todennetaan WQ-menetelmällä, takaa ELVI-merkki myös eläinten vapaan liikkumisen, korkeatasoisen makuumukavuuden ja ulkoilun. Elvi-tilat ovat lisäksi kansallisten terveydenhuoltojärjestelmien piirissä, mikä tarkoittaa, että tilat kehittävät eläinten terveyttä säännöllisien eläinlääkärikäyntien avulla.

Keväällä 2016 julkaistussa Eurobarometrissa 90 % suomalaisista halusi parempaa suojelua tuotantoeläimille. Vuonna 2006 vastaava lukema oli 67 %. Kasvu oli Suomessa Euroopan maista kaikkein suurinta. Eläinten käyttö elintarviketuotantoon on jatkossa pystyttävä perustelemaan aiempaa paremmin.

Eläinten hyvinvointi voi vaihdella huonosta hyvään kansallisen lainsäädännön puitteissa ja tiloja valvotaan jonkin verran myös lakisääteisesti. Tilojen välillä on isoja eroja. Merkittömyys ei tarkoita pahoinvointia, mutta se ei myöskään takaa hyvinvointia. ELVI-merkki takaa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin.

Tuottajat eivät maksa ELVI-merkin käytöstä. ELVI-merkin käytöstä maksavat yritykset, jotka haluavat käyttää ELVI-merkkiä tuotteissaan. ELVI-merkkiä hallinnoiva yritys tai sen auditoijat eivät ole asiakassuhteessa tiloihin, mikä lisää auditoinnin riippumattomuutta. ELVI-merkkiin sitoutuneiden yritysten maksama merkin käyttömaksu on suhteutettu yrityksen liikevaihtoon.

ELVI-merkin kriteerit ovat osalle tuottajista jo arkipäivää. Tutkimustieto eläinten hyvinvoinnista on merkittävästi lisääntynyt viime vuosina ja sen myötä tietyt toimintatavat ja tuotantomuodot on havaittu eläinten hyvinvoinnin kannalta toisia paremmaksi.

Tilojen toimintatavat ja pito-olosuhteet vaikuttavat eläinten kokemukseen omasta hyvinvoinnistaan eri tavoin vaihdellen huonosta hyvään. ELVI-merkissä määritellyt ehdot pyrkivät tukemaan juuri näitä erityisen hyväksi todettuja toimintatapoja, jotka eivät vain estä varsinaista pahoinvointia, vaan myös mahdollistavat eläimillä positiivisia kokemuksia.

Merkittömyys ei tarkoita automaattisesti pahoinvointia, mutta ei myöskään takaa sen puuttumista.

ELVI-merkin omistaa ja sen käyttöä valvoo riippumaton toimija, FinWelfare Oy. FinWelfare Oy:n hallitus koostuu eläinten hyvinvointitieteen huippuasiantuntijoista. Lue lisää

ELVI-tilojen eläinten hyvinvoinnin tasoa arvioidaan kerran vuodessa. Tarvittaessa tiloille tehdään riskiin tai epäilyyn perustuvia lisätarkistuksia. ELVI-merkityille elintarvikkeille tehdään tuotejäljityksiä vuosittain, jotta varmistutaan siitä, että ELVI-pakkauksessa on käytetty ELVI-tilojen raaka-ainetta.

ELVI on riippumaton, eläinten hyvinvoinnista kertova sertifikaatti ja pakkausmerkintä, jolla on tiukat vaatimukset ja vahva tieteellinen tausta.

Eläinten hyvinvointi on oleellinen eläintuotannon vastuullisuuden ja kestävyyden osa-alue sekä koko eläinperäisten elintarvikkeiden käytön jatkuvuuden edellytys.

Eläinten hyvinvoinnin edistäminen kotieläintiloilla tulee rakentua jatkuvan kehittämisen mallille. Mitä voit mitata, sitä voit parantaa. Siksi ELVI-hyvinvointimerkin pohjana on järjestelmä, jonka avulla tilat voivat kehittyä yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti.

Laki määrittelee eläinten hyvinvoinnin pohjatason, hyvinvoinnin mittaus taas tosiasiallisen hyvinvoinnin tason.

Laissa on määritelty eläinten hyvinvoinnin minimitaso. Olosuhteet, jotka eivät täytä lain määräämiä minimivaatimuksia, aiheuttavat eläimelle kärsimystä tai altistavat merkittävälle riskille kärsiä.

Eläinten hyvinvointiin voidaan kuitenkin paneutua lain säätämää minimitasoa enemmän, ja eri lähestymistavalla, esimerkiksi parantamalla eläimen lajityypillisiin tarpeisiin liittyvää ymmärrystä ja ymmärtämällä eläinten käyttäytymistä entistä tehokkaammin. Näin voidaan lisätä positiivisia kokemuksia eläimen elämään ja siirtää fokusta negatiivisten asioiden poistosta positiivisten kokemusten lisäämiseen.

ELVI-hyvinvointimerkin pohjana toimii tieteellisesti todennettu, eläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia mittaava WelfareQuality-järjestelmä, jonka avulla tilat voivat kehittyä yksilöllisesti ja ratkaisukeskeisesti ja saada selkeää palautetta toiminnastaan.

Tilojen tulee saavuttaa WQ-auditoinnilla joko edistynyt tai erinomainen taso. Ne ovat neliportaisen järjestelmän kaksi korkeinta tasoa. Tila saa WQ-käynnistä kattavan raportin missä eläimen hyvinvoinnin eri osa-alueet on pisteytetty 0-100 asteikolla. Näin tila näkee heti, missä heidän vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ovat.

ELVIn taustalla hyödynnetään myös kattavia, eläinlääkäreiden tiloilla tekemiä terveydenhuoltojärjestelmiä, kuten Nasevaa.

WQ-auditointi yhdistettynä kansallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin antavat tilalle kattavan kokonaiskuvan tilan eläinten hyvinvoinnista. Yksinään terveydenhuoltojärjestelmät eivät riitä todentamaan eläinten hyvinvoinnin tosiasiallista tilaa.

ELVI-merkillä on näiden järjestelmien lisäksi myös omat vaatimuksensa eläinten pitoon liittyen. Merkin omilla vaatimuksilla varmistetaan muun muassa eläinten vapaa liikkuminen ja ulkoilu sekä huomioidaan eläinryhmät, jotka muutoin jäisivät vähemmälle huomiolle. Näitä ovat esimerkiksi lypsykarjatilojen nuorkarja.

ELVI-merkin ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa on maito- ja lihanautatiloja. ELVI-merkin ehdot ovat kunnianhimoiset, jotta sen avulla voidaan aidosti edistää tuotantoeläinten kokonaisvaltaista hyvinvointia.

Vaatimuksina ovat:

  • WelfareQuality-auditoinnista edistynyt tai erinomainen taso.
  • Tilat kuuluvat kansallisiin eläinten terveydenhuolto-ohjelmiin, tilojen eläinten terveyttä todentaa eläinlääkäri.
  • Mahdollisuus vapaaseen liikkumiseen ja säännölliseen ulkoiluun, jonka tarkistaa ELVI-auditoija.
  • Paremmat pito-olosuhteet nuorkarjalle.
  • Naudanlihatuotteilla myös teurastamon WelfareQuality-perustainen auditointi.
  • Säännölliset tuotejäljitykset.

ELVI-merkittyjä tuotteita voi ostaa Lidlin ja Keskon myymälöistä. Merkki on käytössä Lidlin Ilona-maidossa ja -jugurtissa sekä Arlan Vapaat ja laiduntavat lehmät -maitotuotteissa ja luomutuotteissa.

 

FinWelfare Oy hallinnoi Suomen ensimmäistä eläinten hyvinvointimerkkiä, ELVIä. FinWelfaren ytimessä on korkeatasoinen tieteellinen asiantuntemus useista eri tuotantoeläinlajeista. FinWelfaren arvoihin kuuluu kestävien kulutustottumusten edistäminen auttamalla kuluttajia valitsemaan vastuullisen tuotteen ruokakaupassa. Lue lisää

WelfareQuality® on tieteellisesti todennettu eläinten hyvinvoinnin mittausmenetelmä. Se on kehitetty vuosia kestäneessä, Euroopan laajuisessa tutkimuskokonaisuudessa. WQ arvioi eläinten hyvinvointia eläimistä itsestään, havaiten eläinten käyttäytymistä, terveyttä, ravitsemuksen tilaa ja pito-olosuhteiden soveltuvuutta. WQ on tällä hetkellä käytössä olevista hyvinvoinnin mittareista uskottavin ja laadukkain. Finwelfare Oy tekee tiivistä yhteistyötä WQ-komitean kanssa ja WQ-komitean jäsen on Finwelfare Oy:n hallituksessa.

Welfare Quality® -mittausmenetelmä on tällä hetkellä käytössä nautojen, sikojen sekä siipikarjan hyvinvoinnin arvioinnissa niin hyvinvoinnin tutkimuksessa kuin myös kaupallisessa käytössä elintarvikemarkkinoilla. WQ:sta on johdettu hyvinvointimittaristoja myös muun muassa lampaille ja kalkkunoille. WelfareQualityä sovelletaan tällä hetkellä Suomessa myös hevosten hyvinvoinnin arviointiin kehitettävässä järjestelmässä.

Lue lisää

fiSuomi